نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن

«جنیفر جیسون لی»؛ هشت نفرت‌انگیز
«رونی مارا»؛ کارول
«راشل آدامز»؛ افشاگر
«آلیسیا ویکاندر»؛ اکس مشینا
«کیت وینزلت»؛ استیو جابز