نامزدهای بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

نامزدهای بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

کمبود بزرگ
بروکلین
کارول
مریخی
اتاق