نامزدهای بهترین فیلم‌نامه اصلی

نامزدهای بهترین فیلم‌نامه اصلی

پل جاسوس‌ها
اکس مکشینا
Inside Out
افشاگر
از کف خیابان‌های کمپتون