نامزدهای بهترین انیمیشن بلند

نامزدهای بهترین انیمیشن بلند

آنومالیسا
Inside Out
شان دشیپ (گوسفند ناقلا)
وقتی مارین آنجا بود
پسر و دنیا