نامزدهای بهترین تدوین

نامزدهای بهترین تدوین

کمبود بزرگ
مکس دیوانه: جا ده خشم
بازگشته
جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد
افشاگر