نامزدهای بهترین مستند، موضوع کوتاه

نامزدهای بهترین مستند، موضوع کوتاه

تیم 12
چو آنسوی خطوط
کلود لنزمن
دختری در رودخانه
آخرین روز آزادی