نامزدهای بهترین جلوه‌های ویژه

نامزدهای بهترین جلوه‌های ویژه

اکس مشینا
مکس دیوانه: جاده خشم
مریخی
بازگشته
جنگ ستارگان نیرو بر‌می‌خیزد