نامزدهای بهترین فیلم کوتاه، اکشن زنده

نامزدهای بهترین فیلم کوتاه، اکشن زنده

آواماریا
روز اول
همه چیز خوب خواهد شد
شاک
شاترر