دیکاپریو بدنبال اسکار؛ اینبار در یک بازی فلش


در حاشیه کمپین طرفداران لئوناردو دیکاپریو برای اسکار گرفتن بازیگر 41 ساله، گروهی بازی فلشی نوشتند به نام Leo’s Red Carpet Rampage،که معنی خودمانیش وحشی بازی لئو روی فرش قرمز است. در این بازی شما دیکاپریو را در تعقیب اسکار هدایت می کنید.