نامزدهای بهترین فیلم بلند

نامزدهای بهترین فیلم بلند به شرح زیر هستند:

«بازگشته»
«کمبود بزرگ»
«مکس دیوانه: جاده خشم»
«اتاق»
«افشاگر»
«مریخی»
«بروکلین»
«پل جاسوس‌ها»